BookmakeRReview

Revisão da partida Rahmet – Bayterek 28.01.2023

Rahmet
4:3
Bayterek
Aisultan Zhuldybaev
Alisher Sarsenbayev
Nurabek Kabylbaev
Nurkanat Baktiyarov
Amir Shozhai
Hadi Ahmadi
Nikita Balukh

Comentários

0