BookmakeRReview

Revisão da partida Bayterek – Rahmet 24.03.2024

Bayterek
6:2
Rahmet
Alisher Sarsenbayev
Anton Kolesov
Gaziz Nagashybai
Talao
Arsen Aliyev
Turekhan Dosov

Comentários

0